3-7 Yaş Arası Besin Alerjisi, Astım veya Saman Nezlesi Bulunan Çocuklarda Dil ve Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi

İrem İlman Ferhat Korkmaz Aşena Karamete Merve Savaş
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 3-7 yaş arası randomize seçilen besin, astım ve saman nezlesi alerjilerinden herhangi birine sahip çocukların genel gelişimleri, alıcı ve ifade edici dil, sesletim ve motor konuşma becerilerini incelemektir. Yöntem: Araştırmaya 3-7 yaş arası 15 astım, 20 besin alerjisi ve 15 saman nezlesi alerjisi tanılı toplam 50 çocuğun katılımı sağlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen çocuklara Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Sesletim ve Sesbilgisi Testi, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi ve Motor Konuşma Becerisinin Dinamik Değerlendirilmesi Türkçe Versiyonu uygulanmış, skorlar kaydedilmiş ve yüzdesel olarak incelenmiştir. Bulgular: Farklı alerji türlerine sahip 50 katılımcının %48’inin yaşıtlarına göre genel gelişimlerinin geride olduğu, %66’sının sesletim bozukluğu ve %38’inin alıcı ve/veya ifade edici dil bozukluğuna sahip olduğu saptanmıştır. Çocukların %6’sının konuşmasında apraksi belirtileri gözlenmiştir. Sonuç: Astım, besin ve saman alerjisi olan çocukların genel gelişimlerinin, alıcı ve ifade edici dil, sesletim ve motor konuşma becerilerinin yaşıtlarının gerisinde seyredebileceği görülmektedir. Alerjisi olan çocukların, erken çocukluk döneminde gelişimsel takiplerinin farklı gelişim bileşenlerinde sağlanmasının önemli olduğu görülmektedir.


Anahtar Kelimeler

alerji, astım, besin, bozukluk, dil, konuşma, saman nezlesi.


Referanslar

Civelek, E., Çakır, B., Boz, A., Yüksel, H., Orhan, F., Üner, A., & Sekerel, B. (2010). Extent and burden of allergic diseases in elementary schoolchildren: A national multicenter study. Journal of İnvestigational Allergology & Clinical İmmunology, 20(4), 280-288.

Duman, H., Mısıroğlu, E. D., Giniş, T., & İlknur, B. (2010). Çocuklarda alerjik rinit. Çocuk Dergisi, 10(2), 62-68.

Giovannini, M., D'Auria, E., Caffarelli, C., Verduci, E., Barberi, S., Indinnimeo, L., . . . & Bernardini, R. (2014). Nutritional management and follow up of infants and children with food allergy: Italian Society of Pediatric Nutrition/Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology Task Force Position Statement. Italian Journal of Pediatrics.40, 1-9.

Göney, G., & Yalçın, A. D. (2017). Alerjenlerin immunotoksisitesi. Astım Bülteni.

Güngör, S. (2023). Dil Gelişimi. A. K. Namlı içinde, Eğitimin kavramsal temelleri (s. 133-140). İstanbul: Efe Akademik Yayıncılık.

Güven, S. O. (2014). İki dil testinin (TEDİL, TODİLl) tipik ve atipik dil gelişimi gösteren çocuklarda ayırt ediciliğinin incelenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı.

Güven, S., & Topbaş, S. (2015). Erken Dil Gelişimi Testi Üçüncü Versiyonu’nun (Test of Early Language Development- Third Edition) Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması. Türkçe Erken Dil Gelişimi Test, Doktora Tezi.

Kalkan, G. (2020). Tip 1 alerjik reaksiyonların klinik görünümleri. Journal of Contemporary Medicine, 10(2), 290-294. Kalkan, İ. K., Dağlıoğlu, A., & Kılıçkaya, M. F. (2011). Allerji bilinen, tanınan ve yeterli tedavi edilen bir hastalık mı? Asthma Allergy Immunol, 9(3), 131-137.

Kandelaki, E., Kavlashvili, N., & Kherkheulidze, M. (2015). Prevalence of atopic dermatitis symptoms in children with developmental and behavioral problems Georgian Medical News, 243, 29-33.