Genel Bilgiler

DKYAD'a gönderilen makaleler özgün, başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdırlar ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdırlar. Makalelerinin özgünlüğünden yazarlar sorumludurlar.

DKYAD’a gönderilen makalelerde intihal bulunmamalıdır. Bundan emin olmak için Dergi değerlendirme öncesi ve sonrası iThenticate veya Turnitin gibi intihal belirleyen yazılımları kullanır.

Makale hazırlamak için web sayfasında ‘Yazar Rehberi’nin altındaki ‘Yazım Kuralları ve ‘Makale Şablonu’ndan yararlanılabilir.

DKYAD açık erişimli bir dergi olup, içeriğine anında açık erişim sağlar. Yayınlanan makalelerine Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) lisansını uygular. Yazarlar makalelerini yayınlanmak üzere teslim ettiklerinde, CC BY-NC-ND lisansının çalışmalarına uygulanmasını kabul eder. Bu Açık Erişim Lisansı kapsamında yazarlar, yazar ve orijinal kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulduğu sürece herkesin makalelerinin içeriğini ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak okuyabileceğini, indirebileceğini, kopyalayabileceğini, yazdırabileceğini, dağıtabileceğini veya yeniden kullanabileceğini kabul eder.

Hakem Değerlendirme Süreci

DKYAD dil ve konuşmanın normal gelişimi, bozuklukları, değerlendirme ve terapisi ve dil ve konuşma terapisi alanındaki diğer konuları ile ilgili çalışmaları yayımlayan, çift-kör hakemlik ilkelerini temel alan açık erişimli bir akademik dergidir. Dergi tarafından uygulanan hakem değerlendirme sürecinin aşamaları aşağıda belirtilmektedir:

Ön Değerlendirme

1. Makaleler derginin yazım kurallarına ve şablona uygunluk açısından incelenir. Uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirme süreci öncesinde yeniden düzenleme için sorumlu yazara iade edilir. Bu doğrultuda çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve örnek şablon dosyası kullanılmalıdır.

2. Derginin yayım ve yazım kurallarına uygun olan makaleler editöryal değerlendirmeye alınır. Bu aşamada makalelerin giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri derginin kapsamı, amaçları ve raporlama süreçleri açısından editöryal ekip tarafından değerlendirilir. Derginin kapsamı, amaçları ve bir bilimsel derginin raporlama süreçleri açısından uygun bulunmayan, hatalı ya da özgün olmayan makaleler, hakem değerlendirmesine kabul edilmeden reddedilir.

3. Makaleler dergi yazım kuralları, amaçları ve biçim yönünden uygun olması halinde intihal denetiminden geçirilmektedir. İntihal denetimi iThenticate, Turnitin gibi yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dergide maksimum benzerlik oranı %20 olarak kabul edilmektedir. Bu oranın aşılması durumunda, Editör Kurulu tarafından incelenen intihal denetim raporları yazar(lar) ile paylaşılır ve Kurul, yazar(lar)dan raporda yer alan hataların düzeltilmesini isteyebilir veya makaleyi yazar(lar)a iade edilebilir. Makalenin son hali tekrar intihal değerlendirmesine tabi tutulur.

Hakem Değerlendirmesi

4. Editörler Kurulu’nca ön değerlendirmesi yapılan çalışmalar, içerik açısından değerlendirilmek üzere alan uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar en geç 15 gün içerisinde düzeltmelerini yaparak çalışmalarını aynı sistem üzerinden dergiye iletirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda Editörler Kurulu’nca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda Editörler Kurulu gerekli görürse çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderebilir.

5. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, konudaki alanyazına hakimiyet, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu açısından incelenmesine dayanmaktadır.

6. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 15 gündür. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 15 gün içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

7. Hakemlerden gelen görüşler, editör/ler tarafından en geç 15 gün içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda Editörler Kurulu nihai kararını yazar(lar)a iletir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

8. DKYAD'da yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) itirazlarını, değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumları referans göstererek, karar kendilerine iletildikten sonra 15 gün içerisinde DergiPark sisteminden sisteme yüklemelidir. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 1 ay içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.


Arşivleme Politikası

DKYAD, bilimsel içeriğinin uzun vadeli korunmasına özen gösterir. Dergi, içeriğini arşivlemek için elektronik ortamda barındırma hizmetleri ve editoryal süreç yönetimi sistemi sunan DergiPark platformunu kullanmaktadır. Bu arşive aşağıdaki linkten erişilebilir:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/archive

2022'nin son sayısı itibariyle makalelere CrossRef tarafından sağlanan DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Bu sayı ile birlikte, DKYAD'da yayımlanan tüm makaleler LOCKSS destekli dijital arşivde tutulmaktadır. Bu arşive aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/lockss-manifest


Depolama Politikası

DKYAD, Depolama Politikası sayesinde yazarlarına, makalelerinin dergiye gönderilmiş, dergiden kabul görmüş ya da dergide yayımlanmış sürümlerini ambargosuz bir şekilde tercih edilen kurumsal ve/veya diğer arşivlerde saklamalarına imkân verir.


Açık Erişim Politikası

DKYAD açık erişimli bir dergi olup, içeriğine anında açık erişim sağlar. Yayınlanan makalelerine Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) lisansını uygular. Yazarlar makalelerini yayınlanmak üzere teslim ettiklerinde, CC BY-NC-ND lisansının çalışmalarına uygulanmasını kabul eder. Bu Açık Erişim Lisansı kapsamında yazarlar, yazar ve orijinal kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulduğu sürece herkesin makalelerinin içeriğini ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak okuyabileceğini, indirebileceğini, kopyalayabileceğini, yazdırabileceğini, dağıtabileceğini veya yeniden kullanabileceğini kabul eder.


Ön baskı Politikası

DKYAD, ön baskıları önceden yayımlanmış bir yayın olarak değerlendirmemektedir. Bu sayede yazarlar çalışmalarını dergiye göndermeden önce bulgularını kar amacı gütmeyen bir ön baskı sunucusunda (ArXiv, SocArXiv, bioRxiv, gibi) sunabilir ve tartışabilir. Bununla birlikte, yazarlar, ilk gönderim sürecinde DOI ile birlikte makalelerinin ön baskı versiyonunu dergiye bildirmelidir. Makale kabul edilir ve dergide yayınlanırsa, arşivlenmiş ön baskıyı güncellemek ve makalenin yayınlanmış versiyonunu ile ilişkilendirmek yazarların sorumluluğundadır. Bu sayede, okuyucuların en güncel ve doğru bilgilere kolayca erişebilmeleri sağlanacaktır.


Telif Politikası

Makalenin yazar(lar)ı,

a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu,

b) Gönderilen yazıların, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olduğunu (herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir);

c) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;

d) Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi’nin CC BY-NC-ND lisansı kapsamında sahip olduğu münhasır olmayan haklara ek olarak makalenin ticari kullanımı, makalenin elektronik ve basılı olarak yayınlanması, yeniden yayınlanması ve içeriğinin dağıtımına izin verdiğini,

e) DKYAD’ın açık erişimli bir dergi olduğunu, içeriğine anında açık erişim sağlandığını, yayınlanan makalelerine Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) lisansını uyguladığını,

f) Makalelerini yayınlanmak üzere teslim ettiklerinde, CC BY-NC-ND lisansının çalışmalarına uygulanmasını; bu açık erişim lisansı kapsamında yazar ve orijinal kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulduğu sürece herkesin makalelerinin içeriğini ticari olmayan amaçlarla ücretsiz olarak okuyabileceğini, indirebileceğini, kopyalayabileceğini, yazdırabileceğini, dağıtabileceğini veya yeniden kullanabileceğini kabul eder.

Yukarıda bahsedilen maddelerin dışında Yazarlar, CC BY-NC-ND lisansı kapsamında çalışmalarını dergiye göndererek aşağıdaki şartları kabul eder. Yazarların,

a) Makaleye dair telif hakkı dahil bütün patent ve diğer tescilli hakları,

b) Yazar(lar)ın ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,

c) Çalışma künyesini belirtmek (dergide yayınlanan eserin bağlantısını da sağlayarak) koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı (Yazarlar çalışmalarının yayınlanması üzerine çevrimiçi ortamlarda ve/veya sosyal ağlarda (kişisel internet sayfalarında, ders içeriği internet siteleri, Researchgate, Academia, vb.) yayınlayabilir),

d) Makaleyi satmamak ve atıfta bulunmak koşuluyla kendi amaçları için makaleyi çoğaltma, makaleyi herhangi bir yayında kullanma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları yazarlara aittir.


İntihal Kontrolü Politikası

DKYAD’a gönderilen makalelerde intihal bulunmamalıdır. 

3 Ağustos 2023'e kadar gönderilen makaleler için hakemler ve/veya editörler gerekli gördüğünde dergi değerlendirme öncesi ve sonrasında iThenticate, Turnitin gibi intihal belirleyen yazılımlar kullanmıştır. 

Bu tarih itibariyle (3 Ağustos 2023) intihal kontrolü politikası güncellenmiştir: Dergi Editör Kurulu'nun aldığı kararla dergiye gönderilen her makaleye intihal taraması yapılmasına karar verilmiştir. DKYAD'a gönderilen tüm makaleler dergi yazım kuralları, amaçları ve biçim yönünden uygun olması halinde intihal denetiminden geçirilmektedir. İntihal denetimi iThenticate, Turnitin gibi yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dergide maksimum benzerlik oranı %20 olarak kabul edilmektedir. Bu oranın aşılması durumunda, Editör Kurulu tarafından incelenen intihal denetim raporları yazar(lar) ile paylaşılır ve Kurul, yazar(lar)dan raporda yer alan hataların düzeltilmesini isteyebilir veya makaleyi yazar(lar)a iade edilebilir. Makalenin son hali tekrar intihal değerlendirmesine tabi tutulur.


Önemli Duyuru (18.10.2023)

DKYAD 2023 yılında uluslararası alan indekslerinden ProQuest, EBSCO ve DOAJ’a girmiş; dergi tasarımını güncellemiş ve dergiye gönderilen makale sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Ulusal alanyazında standartların daha da gelişmesi, derginin daha saygın hale gelmesi ve hakemlerin enerjilerini daha verimli kullanması için sizlerin de geribildirimlerini göz önünde bulundurarak derginin yayın politikalarında bazı güncellemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan çalışmalara öncelik verilmeye karar verilmiştir:

(a) DKYAD yazım kurallarına uyumlu, dilbilgisel ve akademik yazım kuralları açısından yeterli düzeydeki çalışmalar,

(b) Dil ve Konuşma Terapisi alanı için önemli bir problem ve araştırma sorusu üzerine, belli bir kuramsal çerçeve doğrultusunda desenlenen çalışmalar,

(c) Alana kuramsal ya da klinik açıdan somut katkılarda bulunacak ve bu katkısı net olarak açıklanmış çalışmalar,

(d) Metodoloji, ölçme ve istatistiksel açıdan nitelikli prosedürlerin izlendiği çalışmalar,

(e) Alan için temel olan dil, konuşma, motor, yutma, ses gibi alanlardaki değişkenlere ait ölçümleri araştırma desenine dâhil eden çalışmalar.

Ayrıca, bu tarihten itibaren uygulanacak kararlar doğrultusunda;

(f) Geleneksel derlemelere değil, protokollerinin uygun şekilde izlendiği sistematik derleme ve meta analizlere yer verilmesi uygun görülmektedir. Bu çalışmaların özellikle “incelenen konuda deneyime sahip yazarlar” tarafından kaleme alınması önemsenmektedir.

(g) TR Dizin sisteminde sayı başına derlemelere ayrılan yer kısıtlı olduğundan orijinal araştırmalar tercih edilmektedir.

(h) “Bilgi, görüş, farkındalık” çalışmalarında alana önemli katkı sağladığı düşünülenler değerlendirme sürecine alınacaktır.

(i) DKYAD’a çalışmalarını gönderecek yazarlardan uluslararası yayınların yanı sıra ulusal yayınları da gözden geçirip, alanyazın bulgularını daha kapsayıcı bir şekilde sunmaları beklenmektedir.

Saygılarımızla.