Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) Yazım Kuralları

Yazarlar isimleri, kimlik bilgileri ve iletişim adreslerini ayrı bir sayfaya yazmalıdırlar. Yazının diğer bölümlerinde yazar/ların kimliği ile ilgi bir bilgi bulunmamalıdır. Teşekkür bilgisi var ise bu sayfada belirtebilirsiniz.


Başlık sayfası ayrı bir sayfa olmalıdır.

Başlık sayfasında yazar isimleri Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, kalın ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Birden fazla yazar olduğunda aralara virgül konularak yazar isimleri verilmeli ve sorumlu yazar belirtilmelidir. Yazar/lara ait bilgiler unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi olacak şekilde belirtilmelidir.


Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makale şablonunu kullanarak makalenizi düzenleyebilirsiniz. 


Genel İlkeler

 1. Yazılar, A4 boyutlarındaki kağıda alttan, üstten, sağdan ve soldan 2.5 cm boşluk bırakılarak çift aralıklı, iki yana yaslı şekilde ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
 2. Metin, Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto yazılmalıdır. Başlık, Türkçe-İngilizce özet, tablo ve şekillerle ilgili açıklamalar için ilgili bölümlere bakınız.
 3. Her paragraf sekmesinde ilk satırın başında 1.25 cm (bir tab) boşluk bırakılmalıdır (Türkçe ve İngilizce özet hariç)
 4. Yazıların uzunluğu kaynakça kısmı dahil olmak üzere 10000 sözcüğü geçmemelidir. Türkçe yazılarda Türkçe özet 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır Bu yazılarda uzun İngilizce özet minimum 400, maksimum 2000 sözcük olacak şekilde hazırlanmalı. İngilizce yazılarda ise İngilizce özet 300 sözcüğü, uzun Türkçe özet ise 2000 sözcüğü geçmemelidir.
 5. Yazılar başlık sayfası, yazar bilgileri, Türkçe özet, genişletilmiş İngilizce özet, anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 6. Araştırma makalelerinde ana metin, sırasıyla, giriş, yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarından oluşmalıdır. Tablolar ve şekiller yazının en sonuna eklenmeli, ancak, metin içinde tablo numaraları ile yerleri belirtilmelidir. Tablolar metin içinde verildikleri sıra ile numaralandırılmalıdırlar.
 7. Başlık Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, kalın ve sayfaya ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın başlığı en fazla 12 sözcükten oluşmalıdır.
 8. Çalışma bir projeden veya tezden üretilmişse ya da daha önce sunulmuşsa başlığın sonuna dipnot konularak açıklanmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce özet için özet metni, anahtar kelimeler Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto ve iki yana yaslı yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az beş, en fazla yedi sözcükten oluşmalıdır; küçük harflerle, aralarına virgül konularak verilmelidir.
 10. İngilizce özet “Purpose”, “Method”, “Results”, “Conclusion” başlıkları altında düzenlenmelidir.
 11. Türkçe ve İngilizce özetten sonra ana metin yeni bir sayfadan başlamalıdır.
 12. Tüm ana başlıklar (örn., giriş, yöntem) ilk harfi büyük, kalın, düz yazı tipiyle ve ortalanmış şekilde, birinci alt başlıklar (örn., katılımcılar, veri toplama araçları) ilk harfi büyük, kalın ve sola yaslı bir şekilde, ikinci alt başlıklar ilk harfi büyük, kalın, italik ve sola yasli bir şekilde, üçüncü alt başlıklar ilk harfi büyük, italik ve sola yaslı bir şekilde yazılmalıdır.
 13. Kaynakların yazımı yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde ve kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır.
 14. Metin içerisinde verilen her kaynak kaynakça listesinde, aynı şekilde kaynakçada verilmiş olan her kaynak metnin içinde verilmiş olmalıdır.
 15. Makaleye ilişkin eklerin olması durumunda kaynakçadan sonra “Ekler” başlığı altında verilmelidir. Ek-1, Ek-2 şeklinde numaralandırma kullanılarak, eke ilişkin başlık verilmelidir. Örnek; Ek-1: Okuma metni


Metin içinde atıf türleri aşağıdaki biçimlerde yapılabilir:

1)Topbaş (2006) sesletim yeterliğini, bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisi olarak tanımlamaktadır.

2) Sesletim bozuklukları da, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır. (Topbaş, 2006).

3) Topbaş’in 2006’da yaptığı çalışmaya göre ise sesbilgisel yeterlik, konuşma seslerini dil bağlamında kurallara uygun kullanmayı bilme becerisidir.


Temel Atıf Biçimleri

Atıf Türü

Esere yapılan ilk atıf

Aynı esere yapılan diğer atıflar

Parantez formatında esere yapılan ilk atıf

Parantez formatında aynı esere yapılan diğer atıflar

Bir yazarlı

Topbaş (2009)

Topbaş (2009)

(Topbaş, 2009)

(Topbaş, 2009)

İki yazarlı

Topbaş ve Maviş (2009)

Topbaş ve Maviş (2009)

(Topbaş ve Maviş, 2009)

(Topbaş ve Maviş, 2009)

Üç yazarlı

Topbaş, Maviş, ve Ege (2009)

Topbaş ve ark., (2009)

(Topbaş, Maviş, ve Ege, 2009)

(Topbaş ve ark., 2009)

Dört yazarlı

Topbaş, Maviş, Ege, ve Konrot (2006)

Topbaş ve ark., (2006)

(Topbaş, Maviş, Ege, ve Konrot, 2006)

(Topbaş ve ark., 2006)

Beş yazarlı

Topbaş, Maviş, Ege, Konrot, ve Yılmaz (2006)

Topbaş ve ark., (2006)

(Topbaş, Maviş, Ege, Konrot ve Yılmaz, 2006)

(Topbaş ve ark., 2006)

Altı veya daha fazla yazarlı

Topbaş ve ark., (2006)

Topbaş ve ark., (2006)

(Topbaş ve ark., 2006)

(Topbaş ve ark., 2006)

Kurum adı (kısaltmalı)

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği (DKTD, 2006)

DKTD (2006)

(Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği [DKTD], 2006)

(DKTD, 2006)

Kurum adı  (kısaltmasız)

Anadolu Üniversitesi (2007)

Anadolu Üniversitesi (2007)

(Anadolu Üniversitesi, 2007)

(Anadolu Üniversitesi, 2007)


Tablolar ve Şekiller

 1. Tablo başlığı tablo numarası ile birlikte tablonun üstünde olmalıdır.
 2. Tablo numaraları, tablo başlığı ve tablo içerisindeki metin sola dayalı, Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 3. Tablo numaraları ilk harfi büyük, tablo başlıkları italik ve ilk harfler büyük olarak yazılmalıdır.
 4. Tablo adından önce ve tablonun kendisinden sonra bir satır boşluk (enter) bırakılmalıdır.
 5. Metin içerisinde “Tablo 1’de gösterildiği üzere” gibi bir ifade ile tablodan mutlaka bahsedilmeli, sonrasında tablo verilmelidir.

  Tablo 1. Tablo Başlığında İlk Harfler Büyük Olmalı (Times New Roman-10 punto, Sola Dayalı)

   

  n

  f

  %

  X

  ss

  Metin Times New Roman 10 punto

  Sola dayalı

  X

  Y

  Z

   

  Y

   

   

  Z

   

  X

  Y

  Z

  X

  Y

  Z


 6. Şekil başlığı şekil numarası ile birlikte şeklin altında olmalıdır.
 7. Şekil numaraları ve şekil başlığı sola dayalı, Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto, yazılmalıdır.
 8. Şekil numaraları ilk harfi büyük ve italik, şekil başlıkları ilk harfi büyük ve düz olarak yazılmalıdır.
 9. Şekil adından önce ve şeklin kendisinden sonra bir satır boşluk (enter) bırakılmalıdır.
 10. Metin içerisinde “Şekil 1’de gösterildiği üzere” gibi bir ifade ile şekilden mutlaka bahsedilmeli, sonrasında şekil verilmelidir.
 11. Eğer şekil başka bir kaynaktan alınıyor ise mutlaka atıf sayfa numarası ile birlikte verilmelidir.


Tablolar ve Şekiller

 1. Kaynaklar alfabetik sırayla verilmelidir. Soyadların aynı olması durumunda isimlerin baş harfleri dikkate alınır.
 2. Kaynakça yazımında paragraf sekmesinde girintiler bölümünde, sağ ve sol alanı 0, özel sekmesi asılı ve 1.25 cm (1 tab) olarak yapılmalıdır.
 3. Times New Roman yazı karakteriyle 10 punto, çift satır aralığı ile ve iki yana yaslı yazılmalıdır.
 4. Kaynakça gösterimi ile ilgili örnekler aşağıda sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgi almak için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına bakınız.

 

Makale

Kesikçi, H. ve Amado, S. (2005). Okuma güçlüğü olan çocukların fonolojik bellek, kısa süreli bellek ve WISC-R testi puanlarına ait bir inceleme. Türk Psikoloji Dergisi, 20 (55), 99-110.

Kitap

Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme I: temel kavramlar ve işlemler (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kitap içinde bölüm

Topbaş, S. (2011). Sesbilgisel Gelişim. S. Topbaş (Ed.), Dil ve Kavram Gelişimi (5. baskı) içinde (s. 75-108). Ankara: Kök Yayıncılık.


Tez

Ünal, Ö. (2011). Rezonans bozukluklarının nazometrik değerlendirmesi: 4-18 yaş aralığındaki bireyler için Türkçe norm çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

İnternetten Alınan Bilgiler

Büyüköztürk, Ş. (2012). Örnekleme yöntemleri.

http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/18082015132036.pdf adresinden alınmıştır (Erişim tarihi: 01.03.2017).