Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Yönelik Farkındalığın Belirlenmesi

Hüseyin Duru Elif Güneş Akgün İlknur Maviş
Özet

Amaç: Ülkemizde dil ve konuşma terapisi mesleğinin temelleri 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DİLKOM) kuruluşu ile atılmıştır. Daha sonraki yıllarda açılan bölümler ile ülkemizdeki dil ve konuşma terapistlerinin (DKT) sayısı hızla artmıştır. Bununla birlikte terapi ihtiyacı duyan kişilerin, DKT mesleği ile ilgili bilgilerinin ve terapistlere ulaşma imkanlarının yeterli olmadığı söylenebilir. Bu çalışma, toplumdaki bireylerin dil ve konuşma terapisi mesleği hakkındaki farkındalık düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Yöntem: Çalışmada katılımcıların farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla 31 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmaya; Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan, 18-70+ yaş aralığında, 86 erkek ve 138 kadın katılmıştır. Katılımcıların ankete vermiş oldukları cevaplar betimsel ve karşılaştırmalı istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Farkındalık düzeyinin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılık gösterdiği; genel olarak dil ve konuşma terapisi mesleğinin bilinirliğinin yüksek olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Örneklem grubunda DKT bilinirliğinin yüksek olmadığı ancak tamamen tanınmayan/bilinmeyen bir meslek olmadığı da görülmektedir. Dil ve konuşma terapistlerinin; daha çok çocuk ve gençlerle çalışan, ağırlıklı olarak kekemelik ve konuşma kaybı gibi sorunlarla ilgilenen bir meslek grubu olarak algılandığı belirlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler

dil ve konuşma terapisi, mesleki farkındalık, yaş, cinsiyet, eğitim


Referanslar

American Speech Language Hearing Assocıation, Scope of Practice in Speech Language Pathology , www.asha.org/NR/rdonlyres adresinden alınmıştır (Erişim tarihi:10.05.2018)

Breadner, B. W., Warr-Leeper G. A. ve Husband, S. J. (1987). A study of public awareness of speech-language pathology: then and now. Human Communication Canada, 11(2), 5-15.

Mahmoud, H., Aljazi, A. ve Alkhamra, R. (2014). A study of public awareness of speech-language pathology in Amman. College Student Journal, 48(3), 283-298.

Maviş, İ. ve Topbaş, S. (2005). Dil ve Konuşma Bozukluklarında 2000-2004 Yılları Dilkom Vaka Profili, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Kök Yayıncılık

Konrot, A. (1995) Okulöncesi eğitim kurumlarında dil ve konuşma sorunlu çocuklar. Ya-Pa 7. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık

Konrot, A. (2003) Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Sorunları. S. Topbaş (Ed.), Çocukta Dil Ve Kavram Gelişimi içinde (s.211-222). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Topbaş, S. (1994). Dil ve konuşma sorunlu çocukların sesbilgisel çözümleme yöntemi ile değerlendirilmesi ve konuşma dillerindeki sesbilgisel özelliklerin betimlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Topbaş, S., Konrot, A., Ege, P. (2002) Dil ve konuşma terapistliği: Türkiye’de gelişmekte olan bir bilim dalı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Öge, Ö. (2004). İlköğretim 1. basamak dönemi çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarının öğretmenlerden bilgi alma yoluyla belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.