Maksimal Karşıtlık Yaklaşımında Anlamlı ve Anlamsız Sözcüklerin Terapi Başarısı Üzerindeki Etkisi

Merve Biçer Buket Ayça Sözüçok Özlem Ünal Logacev
Özet

Amaç: Konuşma sesi bozukluğu (KSB) olan çocuklarda terapilerin başarısı kullanılan terapi yöntemi, konuşma uyaranlarının seçimi, terapi seanslarının sıklığı/süresi, materyal seçimi ile son derece ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı anlamlı ve anlamsız sözcüklerin terapi başarısı üzerindeki etkisini maksimal karşıtlık terapi yöntemini kullanarak karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada tek desenli araştırma desenlerinden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar  modeli kullanılmıştır. Çalışma 4;4 yaşında KSB’si olan bir çocuk ile yürütülmüştür. Hedef ses olarak seçilen /l/ sesi anlamsız sözcüklerle ve /ʃ/ sesi anlamlı sözcüklerle çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sonunda üç terapi üst üste %80 oranında doğru üretim yapma kriteri her iki ses içinde gerçekleşmemiştir. Ancak anlamsız sözcüklerle çalışılan /l/ sesinde /ʃ/ sesine göre çok daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç: Sonuçların genellenebilirliğini artırmak ve hangi bireysel özelliklerin hangi yaklaşımlarda daha etkili sonuçlar verdiğini bulmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  


Anahtar Kelimeler

terapi etkililiği, maksimal karşıtlık, anlamlı ve anlamsız sözcüklerin karşılaştırılması, konuşma sesi bozukluğu, fonolojik bozukluk


Referanslar

Barlow, J. A. ve Gierut, J. A. (2002). Minimal pair approaches to phonological remediation. Seminars in Speech and Language, 23(1), 57-68.
Campell, T. F., Dollaghan, C. A., Rockette, H. E., Paradise, J. L., Feldman, H. M., Shriberg, L. D., Sabo, D. L. ve Kurs-Lasky, M. (2003). Risk factors for speech delay of unknown origin in 3-year-old children.
Child Development, 74(2), 346-357.
Cummings A. ve Barlow J. (2011) A comparison of word lexicality in the treatment of speech sound disorders, 
Clinical Linguistics and Phonology, 25(4), 265-286.
Dural, R. (2015).
Okul öncesi dönemde konuşma sesi bozukluğu terapilerinde bilgisayar destekli artikülasyon terapisi uygulamasının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
Dural, R. ve Ünal-Logacev Ö. (2018). Comparison of the computer-aided articulation therapy application with printed material in children with speech sound disorders.
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 109, 89-95.
Gierut, J. A. (1989). Maximal opposition approach to phonological treatment,
Journal of Speech and Hearing Disorders, 54(1), 9-19.
Gierut J. A. (1990). Differential learning of phonological oppositions, Journal of Speech and Hearing Disorders, 33(3), 540-549.
Gierut J. A. (1991). Homonymy in phonological change,
Clinical Linguistics and Phonetics, 5(2), 119-137.
Gierut, J.A. (1992). The conditions and course of clinically induced phonological change, Journal of Speech and Hearing Research, 35(5), 1049-1063
Gierut, J. A. (1998). Treatment efficacy: functional phonological disorders in children.
American Speech and Language-Hearing Association, 41(1), 85-100.