Hızlı Bozuk Konuşmanın Kuramsal Temelleri ve Tanımına Genel Bakış

Aslı Altınsoy
Özet

Amaç: Hızlı-bozuk konuşma (HBK), uluslararası alan yazında olduğu gibi, ülkemizde de dil ve konuşma terapisi alanında en az çalışılan konulardan biri olarak bilinmektedir. Tanımında yaşanan güçlükler nedeniyle kimi zaman görmezden gelinebilmektedir. Bu makalede amaç, HBK’nin kuramsal temelleri ve dinamik tanımı hakkında alanyazın çerçevesi kapsamında bilgi vermek, alanda çalışan uzmanların konu ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırarak yararlanacakları bir kaynak sunmaktır.

Yöntem: Geleneksel derleme yöntemi ile tasarlanan bu çalışmada, HBK’nin kuramsal temelleri ve alanyazında en çok kabul gören tanımı bünyesindeki çalışmalar taranmıştır. HBK’nin biyolojik öğelerini ve dil tabanlı altyapısını açıklayan yaklaşımlara değinilmiş, dinamik tanımı ve bu tanım kapsamındaki semptomları ele alınmıştır. Ayrıca metinde DKT’lerin yararlanabileceği önerilere yer verilmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Hızlı-bozuk konuşmanın nörolojik kanıtlarının yanı sıra varsayımsal olarak dilsel öğeleri de içeren bir etiyolojiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca konuşmanın gözlenebilir davranışlarına odaklanan dinamik tanımı çerçevesinde yüksek ve/ya düzensiz konuşma hızı, aşırı normal akıcısızlıklar, aşırı hece çökmesi ve anormal durak, vurgu ve ritim semptomları dikkat çekmektedir. Hızlı-bozuk konuşmanın, üretimin dilbilgisel ve motor biçiminde meydana gelen ve anlaşılırlığı olumsuz etkileyen bir akıcılık bozukluğu olduğu sonucuna varılabilir. DKT’lerin HBK’yi değerlendirme kapsamında dinamik tanımdan yararlanmaları, bunun yanı sıra dilsel parçalarını da göz önünde bulundurmaları önerilir.


Anahtar Kelimeler

akıcılık bozuklukları, hızlı-bozuk konuşma, dinamik tanım


Referanslar

Alm, P.A. (2011). Cluttering: A neurological perspective. D. Ward ve K. Scaler Scott (Editörler), Cluttering: A handbook of research, intervention and education içinde (s. 3-28). East Sussex: Psychology Press.

Altınsoy, A. (2021). Öngörücü hızlı-bozuk konuşma envanteri-R ve akıcılık değerlendirme bataryasının Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Altınsoy, A. & Özdemir, R. S. (2023). Hızlı-bozuk konuşmada koartikülasyon özelliklerinin belirlenmesi. Proceeding Book of Sixth International Health Sciences and Life Congress. Burdur, Tükiye. 02-05 March 2023. pp. 660-668. M. Polat ve S. Dönmez (Editörler).

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). DSM-5 Tanı ölçütleri başvuru elkitabı. (5. baskı) (Çev. E. Köroğlu). Ankara:Hekimler Yayın Birliği.

Aydın Oral, S., & Erçıktı, H. (2021). Türkiye’de dil ve konuşma terapisi bilim dalında yapılmış lisansüstü çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 4(2), 220-242.

Bellice, M. (2016). Türkiye’de çalışan dil ve konuşma terapistlerinin hızlı-bozuk konuşma ve terapisine yönelik algılarının değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Beňuš, Š. (2021). Investigating spoken English: A practical guide to phonetics and phonology using Praat. Palgrave Macmillan.

Bóna, J. (2016). Characteristics of pausing in normal, fast and cluttered speech. Clinical Linguistics & Phonetics, 30(11), 888-898.

Bóna, J. (2019). Clustering of disfluencies in typical, fast and cluttered speech. Clinical Linguistics & Phonetics, 33 (5), 393-405.

Cangi, M. E., Işıldar, A., Tekin, A., & Saraç, A.B. (2020). A preliminary study of normative speech rate values of Turkish speaking adults. ENT Updates, 10(3), 381-389.