Dil ve Konuşma Terapisti Adaylarının Genetik Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Ayşe Nur Koçak Ezgi Salduz Miray Yolcu
Özet

Amaç: Genlerimize bağlı olarak oluşan gelişimsel bozukluklar bulunmaktadır. Bu gelişimsel bozukluklar dil ve konuşma bozukluklarının oluşumunu etkileyebilmektedir. Genetik ile ilişkili tanımlanan bozukluklarda olan artış, dil ve konuşma terapistlerinin (DKT) “genetik” hakkında yeterli bilgiye sahip olma ihtiyacını doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören DKT öğrencilerinin genetik hakkındaki tutum ve bilgi düzeylerini incelemektir.

Yöntem: Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan iki anket ile elde edilmiştir. Bu anketlerden biri demografik form olup katılımcıların; sınıf düzeyi, öğrenim gördüğü üniversite, genetik hakkında aldığı derslerin sorgulanması gibi bilgileri içermektedir. İkinci anket ise “Dil ve Konuşma Terapisti Adaylarının Genetik Bilgisi Anketi” olup araştırmacılar tarafından alan yazın taranarak derlenmiştir. 28 maddeden oluşan bu anket 175 katılımcıya çevrimiçi platformlar aracılığı ile ulaştırılmıştır.

Bulgular: Genetik bilgi konusunda yeterli olduğunu düşünen katılımcıların genetik bilgi puanlarının, düşünmeyenlere göre anlamlı derecede büyük (p = .008 <.05); benzer bir şekilde genetik ile ilgili ders alan katılımcıların genetik bilgi anket puanlarının, almayanlara göre anlamlı derece yüksek olduğu görülmüştür (p = .002 <.05). Katılımcıların genetik bilgi anketine vermiş oldukları başarı yüzdelerinin 74.96 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinin genetiğe ilişkin bilgilerinin eksik olduğunu düşündükleri, çoğunluğun genetik konusunda ders almadığı, ancak bu dersin alınması gerektiği kanısında oldukları belirtmektedirler. Dil ve konuşma terapisti adaylarının genetikle ilgili bilgi düzeyine yönelik olan bu çalışma, genetik konusunun müfredatta daha fazla yer verilmesi gerektiği konusunda literatüre katkıda bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler

genetik, dil ve konuşma terapisi, genetik bilgi düzeyi.


Referanslar

Bogavac, I., Rakonjac, M., Jeličić, L., Punišić, S., & Subotić, M. (2019). The overall knowledge of genetics in Serbian speech and language pathologists. European Journal of Special Needs Education, 34 (4), 538-545.

Calsbeek, H., Morren, M., Bensing, J., & Rijken, M. (2007). Knowledge and attitudes towards genetic testing: A two year follow‐up study in patients with asthma, diabetes mellitus and cardiovascular disease. Journal of Genetic Counseling, 16 (4), 493-504.

Christianson, C. A., McWalter, K. M., & Warren, N. S. (2005). Assessment of allied health graduates' preparation to integrate genetic knowledge and skills into clinical practice. Journal of Allied Health, 34 (3), 138-144.