Stickler Sendromu’na Genel Bakış: Bir Derleme Çalışması

Ayşe Işıldar
Özet

Amaç: Stickler Sendromu (STL) konjenital olarak ortaya çıkan ve çocuğun farklı gelişim alanlarını etkileyen bir bağ dokusu bozukluğudur. Bu çalışmanın amacı, STL’ye ilişkin alanyazındaki çalışmaların taranarak sendromun genel özellikleri, klinik özellikleri, dil ve konuşma özellikleri, tanılama süreçleri ve tedavisine dair bilgilerin derlenmesidir. Yöntem: Çalışmada derleme methodu kullanılarak 1990 yılı ile 2021 yılı arasında yayınlanan makaleler incelenmiştir. Makaleler “Stickler Sendromu”, “Stickler Syndrome”, “Stickler Syndrome speech and language”, “Stickler Syndrome clinical features”, “Stickler Syndrome genetic”, “Stickler Syndrome treatment”, “Stickler Syndrome diagnosis”, “Pierre Robin Sequence Stickler Syndrome” anahtar sözcükleri kullanılarak Türkçe ve İngilizce olarak aratılmıştır. Hakemli dergilerde yayınlanan ve STL’nin klinik özelliklerine dair bilgi içeren çalışmalar incelemeye dahil edilmiştir. Bulgular: İncelenen çalışmalar STL’nin klinik özellikleri, tanılama süreçleri ve tedavisi olmak üzere üç ana başlığa ayrılarak derlenmiştir. Klinik özellikler başlığı ise kraniyofasiyal anomaliler, işitme kaybı, dil ve konuşma özellikleri, oküler anomaliler, iskeletsel anomaliler olmak üzere beş alt başlıkta ele alınmıştır. Her bir başlıkta STL ile ilgili konulara ilişkin yapılan araştırma bulgularına yer verilmiştir. STL’nin klinik özelliklerine bakıldığında sıklıkla işitsel, oküler ve kraniyofasiyal sistemlerin etkilendiği görülmektedir. Mikrognati, damak yarığı, bifid uvula ve işitme kaybı en sık görülen farklılıklardan bazılarıdır. Özellikle kraniyofasiyal sistemlerindeki bu farklılıklar, STL’li çocukların dil ve konuşma gelişimlerini etkilemektedir. Sonuç: DKT’lerin ve diğer multidisipliner ekip uzmanlarının STL’nin karakteristik özelliklerini bilmeleri oldukça önemlidir. Yarık damak ya da Pierre Robin Sekansı ile kliniğe başvuran çocuklar mutlaka STL şüphesi ile de değerlendirilmelidir. STL’li bireylerin tedavisi multidisipliner yaklaşım ile tüm gelişimsel yetersizlikleri dikkate alınarak bireyin ihtiyaçlarına özgü planlanmalıdır. Özellikle kraniyofasiyal anomalilerin doğru zamanlama ile yönetimi STL’li çocukların dil ve konuşma gelişimleri bakımından önem arz etmektedir.


Anahtar Kelimeler

dil, konuşma, dil ve konuşma terapisti, kraniyofasiyal, Stickler Sendromu


Referanslar

Acke, F. R. E., Dhooge, I. J. M., Malfait, F., ve De Leenheer, E. M. R. (2012). Hearing impairment in Stickler syndrome: a systematic review. Orphanet Journal of Rare Diseases, 7(1), 84. https://doi.org/10.1186/1750-1172-7-84

Akyol, N., Kazancıoglu, S., ve Kılıç, S. (1990). Stickler Sendromu. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 8(6), 559-562. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-stickler-sendromu-52042.html

Amlani, G. N. (2017). Art and science of cleft lip and cleft palate repair. JP Medical Ltd.

Annunen, S., Körkkö, J., Czarny, M., Warman, M. L., Brunner, H. G., Kääriäinen, H., Mulliken, J. B., Tranebjaerg, L., Brooks, D. G., Cox, G. F., Cruysberg, J. R., Curtis, M. A., Davenport, S. L. H., Friedrich, C. A., Kaitila, I.,Krawczynski, M. R., Latos-Bielenska, A., Mukai, S., Olsen, B.R., ... ve Ala-Kokko, L. (1999). Splicing mutations of 54-bp exons in the COL11A1 gene cause Marshall syndrome, but other mutations cause overlapping Marshall/Stickler phenotypes. The American Journal of Human Genetics, 65(4), 974-983. https://doi.org/10.1086/302585

Baker, S., Booth, C., Fillman, C., Shapiro, M., Blair, M. P., Hyland, J. C., ve Ala-Kokko, L. (2011). A loss of function mutation in the COL9A2 gene causes autosomal recessive Stickler syndrome. American Journal of Medical Genetics Part A, 155(7), 1668–1672. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.34071

Borazan, M., Akkoyun, İ., Karalezlı, A., ve Akova, Y. A. (2008). Stickler Sendromu’nda Mikrokornea. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 16(4), 303-306.

Bowling, E. L., Brown, M. D., ve Trundle, T. V. (2000). The Stickler syndrome: case reports and literature review. Optometry (St. Louis, Mo.), 71(3), 177-182. https://europepmc.org/article/med/10970261

Çaksen, H., Üzüm, K., Üstünbaş, H. B., Çetin, N., Çağıl, N. ve Tolu, İ. (1995). Bir Stickler Sendromu (Hereditary Artro-Ophthalmopathy) Vakası. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 4(2), 70-72. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-bir-stickler-sendromu-hereditary-artro-ophthalmopathy-vakasi-51224.html

Evans, A. K., Rahbar, R., Rogers, G. F., Mulliken, J. B., ve Volk, M. S. (2006). Robin sequence: A retrospective review of 115 patients. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70(6), 973–80. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2005.10.016

Guo, L., Elçioglu, N. H., Wang, Z., Demirkol, Y. K., İşgüven, P., Matsumoto, N., Nishimura, G., Miyake, N., ve Ikegawa, S. (2017). Novel and recurrent COL11A1 and COL2A1 mutations in the Marshall–Stickler syndrome spectrum. Human genome variation, 4(1), 1-4. https://doi.org/10.1038/hgv.2017.40