Dil ve Konuşma Terapistlerinin Terapiye Aile Katılımına İlişkin İnanç, Tutum ve Uygulamaları

Ahsen Erim Şaziye Seçkin Yılmaz
Özet

Dil ve konuşma terapileri içerisinde uygulanan müdahale programlarının bir kısmı klinisyen merkezli, bir kısmı ise aile merkezli olarak yürütülmektedir. Dil ve konuşma terapistlerinin (DKT); dil bozuklukları, kekemelik, konuşma sesi bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi bozukluklarda tercih edebilecekleri çok sayıda aile merkezli terapi yaklaşımı bulunmaktadır. Dil ve konuşma terapisi alanında hizmet veren DKT’lerin terapi sürecine aile katılımına ilişkin inanç, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi, klinik uygulamalardaki olası eksikliklerin tespiti açısından önemlidir. Amaç: Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, Türkiye’de erken çocukluk dönemindeki çocuklar ile çalışan DKT’lerin, terapi sürecine aile katılımına ilişkin inanç, tutum ve uygulamalarının incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren 100 DKT oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında, yazarlar tarafından ilgili alanyazın taranarak hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacı ile geliştirilen anket, DKT’lere çevrimiçi (online) formata dönüştürülerek ulaştırılmıştır. Verilerin analizi için elde edilen bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Anketteki açık uçlu soru için ise içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların büyük çoğunluğunun terapi sonrasında terapide yapılan uygulamalarla ilgili aileleri bilgilendirdikleri (%96) görülmüştür. Katılımcıların çok büyük bir kısmı (%60) en çok gecikmiş konuşması olan çocuklar ile çalışırken aile merkezli yaklaşımları tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak aile merkezli yaklaşımların tercih edilme oranları, kekemelikte %23, gelişimsel dil bozukluğunda ve OSB’de ise %15’tir. Katılımcıların çok küçük bir kısmının ise konuşma sesi bozuklukları (%1) ve pediyatrik ses bozuklukları (%1) ile çalışırken aile merkezli yaklaşımları tercih ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte, katılımcıların büyük çoğunluğu (%71), ailelerin çocuklarını terapiye getirmelerinin, çocukları için yeterli olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışma sonuçları, çalışmaya katılan DKT’lerin genel olarak aile merkezli terapi uygulamalarına ilişkin olumlu tutumları olduğunu göstermektedir. Sonuçlar daha ayrıntılı incelendiğinde ise DKT’lerin özellikle terapi sürecinin planlanması aşamasında klinisyen merkezli; ancak terapi uygulamalarının evde desteklenmesi konusunda aile merkezli bir yaklaşımı benimsediği söylenebilir.Anahtar Kelimeler

aile eğitimi, aile merkezli uygulamalar, aile merkezli hizmetler, dil ve konuşma terapisi, erken çocukluk dönemi, müdahale


Referanslar

Allen, J., & Marshall, C. R. (2011). Parent–Child Interaction Therapy (PCIT) in school‐aged children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(4), 397-410. https://doi.org/10.3109/13682822.2010.517600

Beatson, J. E. (2006). Preparing speech-language pathologists as family-centered practitioners in assessment and program planning for children with autism spectrum disorder. In Seminars in Speech and Language, 27 (1), 001-009. https://doi.org/10.1055/s-2006-932434

Bellon-Harn, M. L., Azios, J. H., Dockens, A. L., ve Manchaiah, V. (2017). Speech-language pathologists’ preferences for patient-centeredness. Journal of Communication Disorders, 68, 81-88. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2017.06.012.

Berquez, A., Hertsberg, N., Hollister, J., Zebrowski, P., ve Millard, S. (2015). What do children who stutter and their parents expect from therapy and are their hopes aligned?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 193, 25-36. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.241

Bowen, C., & Cupples, L. (1999). Parents and children together (PACT): a collaborative approach to phonological therapy. International Journal of Language & Communication Disorders, 34(1), 35-55. https://doi.org/doi:10.1080/136828299247603

Böke, K. (2017). Örnekleme. K. Böke (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı) içinde (s. 105-147). Alfa Yayıncılık.

Braga, L. W., Da Paz Junior, A. C., ve Ylvisaker, M. (2005). Direct clinician-delivered versus indirect family- supported rehabilitation of children with traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Brain Injury, 19(10), 819-831. https://doi.org/10.1080/02699050500110165

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development (1st ed.). Harvard University Press.

Brookman-Frazee, L., & Koegel, R.L. (2004). Using parent/clinician partnerships in parent education programs for children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 6(4), 195–213. https://doi.org/10.1177/10983007040060040201

Bruce, B., Letourneau, N., Ritchie, J., Larocque, S., Dennis, C., ve Elliott, M. R. (2002). A multisite study of health professionals’ perceptions and practices of family-centred care. Journal of Family Nursing, 8, 408–429. https://doi.org/10.1177/107484002237515