Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Çalışmakta Olan Akademisyenlerin Akademik Etik Değerlerinin İncelenmesi

Nurcan Alpüran Koocabıyık Sena Topçuoğlu
Özet

Amaç: Akademisyenlerin akademik etik değerlere sahip olmaları ve meslektaşlarının da etik ilkelere uyması bilim, toplum, eğitim ve meslek anlayışı için oldukça önemlidir. Dil ve konuşma terapisi alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde akademisyenlerin etik değerlerine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, akademisyenlerin etik değerlere ne kadar hassasiyet gösterdiğini incelemeyi hedeflemektedir. Yöntem: Bu çalışmanın deseni tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmada kullanılan ‘Akademik Etik Değerler Ölçeği’ akademik etik değerleri ölçmesinin yanı sıra ‘bilimsel etik değerler’, ‘meslektaşa yönelik etik değerler’, ‘topluma yönelik değerler’, ‘çalışılan kuruma yönelik değerler’, ‘öğretim sürecine yönelik değerler’ olarak alt kategorilere ayrılmaktadır. Her alt kategori ‘düşük hassasiyet’, ‘kararsız-orta hassasiyet’, ‘yüksek hassasiyet’ sınıflamasına göre yapılmıştır. Araştırma kapsamında dil ve konuşma terapisi alanında görev yapmakta olan 24 akademisyen çalışmaya katılmıştır. Değerlendirme aracı akademisyenlere Google Anket haline getirilerek ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler Google anket üzerinden ortak havuzda toplanmıştır. Verilen cevaplar kör bir analiz edici tarafından SPSS 20,0 ile bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda dil ve konuşma terapisi alanında çalışan akademisyenlerin akademik etik değerleri yüksek hassasiyet aralığında bulunmuştur (171-250, %87,5). Alt kategorilere bakıldığında öğretim sürecine yönelik değerler (%91,7) yüksek hassasiyet aralığında, topluma yönelik (%54,2), meslektaşlara yönelik (%75,0) ve çalışılan kuruma yönelik değerlerde (%58,3) yüksek hassasiyet ve bilimsel araştırmaya yönelik değerlerde (%88,0) yüksek hassasiyet olduğu ortaya konulmuştur. Alt kategorilerde karşılaştırma yapıldığında en yüksek değer hassasiyetinin öğretim sürecine yönelik etik değerlere ait olduğu bulgusu elde edilmiştir. Katılımcıların akademik çalışma yılları ve akademik etik değerleri arasında zayıf pozitif bir ilişki vardır fakat bu ilişki anlamlı değildir. Sonuç: Dil ve konuşma terapisi alanında çalışmakta olan akademisyenler akademik etik değerler konusunda yüksek hassasiyete sahiptir. Ölçeğe ait alt boyutlar incelendiğinde öğretim sürecine yönelik değerler, topluma yönelik etik değerler, meslektaşa yönelik etik değerler,çalışılan kuruma yönelik değerler, bilimsel araştırmaya yönelik değerler yüksek hassasiyette olduğu ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler

akademik etik değerler, bilimsel etik, toplumsal etik, mesleki etik, dil ve konuşma terapisiakademik etik değerler, bilimsel etik, toplumsal etik, mesleki etik, dil ve konuşma terapisi


Referanslar

Aktaş, K. (2017). Etik-ahlak ilişkisi ve etiğin gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32.

American Association of University Professors. (2011). Statement on professional ethics. https://www.aaup.org/report/statement-professional-ethics

American Speech-Language-Hearing Association. (2016). ASHA practice policy. https://www.asha.org/policy/ Arda, B. (2004). Etiğe kavramsal giriş ve temel yaklaşımlar. B. Arda, E. Kahya, & T. A. Gül (Ed.), Bilim Etiği ve

Bilim Tarihi içinde (1. Basım, sf. 21-36). Ankara Üniversitesi Yayınları.

Arizona State University. (2011). Academic affairs manual (ACD). https://www.asu.edu/aad/manuals/acd/acd204-01.html

Aydın, P. İ. (2016). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik (7. basım). Pegem Akademi Yayınları.

Bhutta, Z. A. (2002). Ethics in international health research: a perspective from the developing world. Bulletin of the World Health Organization, 80(2), 114-120.

Dembe, A. (2009). Ethical issues relating to the health effects of long working hours. Journal of Business Ethics, 84(2), 195-208.

Demir, R., & Acar, A. C. (2014). İş ahlakı açısından ücret yönetimi sistemi. İş Ahlakı Dergisi, 7(1), 95-148.

Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği. (2017). Dil ve konuşma terapisi mesleki etik kurallar yönetmeliği. https://www.dktd.org/tr/page/etik-prensipler.html