Çocukluk Çağı Kekemeliğinde Yürütücü İşlevler: Sistematik Derleme

Fatmanur Durmuş Mehmet Emrah Cangi Ayça Bilge Gürcan
Özet

Amaç: Yürütücü işlevler, çalışma belleği, ketleme ya da bilişsel esneklik gibi hedefe yönelik ve amaçlı davranışlardan sorumlu olan, birbirleriyle ilişkili süreçleri içermektedir. Bu fonksiyonlar güncel literatürde sıklıkla performans temelli veri toplama araçları ile incelenmektedir. Bu süreçlerin çocukluk çağı kekemeliğindeki rolü de araştırma alanında giderek artan bir ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmada çocukluk çağı kekemeliğinde yürütücü işlevleri davranışsal görevlere dayanarak değerlendiren çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Sistematik derlemede, PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis) bildirgesi rehber alınmıştır. Tarama sürecinde PubMed, Medline, ScienceDirect, Wiley Online Library, Google Scholar elektronik veri tabanlarında “kekemelik”, “çocukluk çağı kekemeliği”, “yürütücü işlevler”, “çalışma belleği”, “ketleme” “bilişsel esneklik” anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıkları kullanılmıştır. İngilizce veya Türkçe hakemli dergilerde 2013 ve 2020 tarihleri arasında yayımlanan, çalışma grubu 3-18 yaş arasındaki tek dilli katılımcılardan oluşan ve davranışsal ölçümler kullanılarak üç bilişsel süreçten (çalışma belleği, ketleme, bilişsel esneklik) en az birini inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Bulgular: Tarama sonucunda 1197 çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmaların 16’sı dahil etme kriterlerini karşılamıştır. Derlemeye dahil edilen çalışmaların tümünün uluslararası literatürde yayımlanan çalışmalar olduğu görülmüştür. Çalışmalarda 296 kekemeliği olan ve 309 tipik gelişim gösteren birey olmak üzere toplam 605 katılımcı yer almıştır. Çalışmaların katılımcı sayısı 22 ile 84 katılımcı arasında değişmektedir. Çalışmalarda yer alan katılımcıların yaş aralıkları ise 3 ile 16 arasındadır. Çalışmalarda en çok çalışılan bileşenin ketleme, en az incelenen bileşenin ise bilişsel esneklik olduğu görülmüştür. Sonuç: Kekemeliği olan çocukların, bir grup olarak, bilişsel esneklik, çalışma belleği ve ketleme becerisi gerektiren bazı görevlerde güçlük yaşadığına dair önemli araştırma delillerine ulaşılmıştır. Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bozukluğun doğasının göz önünde bulundurulduğu ve daha karmaşık davranışsal görevlerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. 


Anahtar Kelimeler

bilişsel esneklik, çalışma belleği, çocukluk çağı kekemeliği, ketleme, yürütücü işlev


Referanslar

Anderson, J. D., & Wagovich, S. A. (2017). Explicit and implicit verbal response inhibition in preschool-age children who stutter. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60(4), 836–852. 

Anderson, J. D., Wagovich, S. A. ve Brown, B. T. (2019). Phonological and semantic contributions to verbal short-term memory in young children with developmental stuttering. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(3), 644–667. 

Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8, 71–82. 

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556–559. 

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417–423. 

Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. Psychology of Learning and Motivation - Advances in Research and Theory, 8(C), 47–89. 

Bowers, A., Bowers, L. M., Hudock, D. ve Ramsdell-Hudock, H. L. (2018). Phonological working memory in developmental stuttering: potential insights from the neurobiology of language and cognition. Journal of Fluency Disorders, 58, 94-117. 

Chang, S. E., Angstadt, M., Chow, H. M., Etchell, A. C., Garnett, E. O., Choo, A. L., Kessler, D., Welsh, R. C. ve Sripada, C. (2018). Anomalous network architecture of the resting brain in children who stutter. Journal of Fluency Disorders, 55, 46-67. 

Chang, S. E., Chow, H. M., Wieland, E. A. ve McAuley, J. D. (2016). Relation between functional connectivity and rhythm discrimination in children who do and do not stutter. NeuroImage: Clinical, 12, 442–450. 

Chang, S. E., & Zhu, D. C. (2013). Neural network connectivity differences in children who stutter. Brain, 136, 3709–3726. 

Chevalier, N., & Blaye, A. (2009). Setting goals to switch between tasks: Effect of cue transparency on children’s cognitive flexibility. Developmental Psychology, 45(3), 782–797. 

Collette, F., Hogge, M., Salmon, E. ve Van der Linden, M. (2006). Exploration of the neural substrates of executive functioning by functional neuroimaging. Neuroscience, 139(1), 209–221. 

Diamond, A. (2006). The early development of executive functions. E. Bialystock & F. I. M. Craik (Ed.), The early development of executive functions. Lifespan cognition: Mechanisms of change içinde (sf. 70–95). Oxford University Press.