Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerilerinin İncelenmesi

Şaziye Seçkin Yılmaz Bircan Şemşedinovksa
Özet

Amaç: Öğrenme güçlüğü (ÖG) dil temelli bir bozukluk olarak tanımlanmakta ve bu alanda yapılan araştırmalar genellikle dilin sesbilgisi bileşenine odaklanmaktadır. ÖG olan öğrencilerde sözel dilin sözcük bilgisi, söz dizimi ve biçimbirim bilgisi bileşenlerinin incelendiği çalışmalar son yıllarda artmakla birlikte pragmatik bileşene ilişkin araştırmalar çok sınırlı sayıdadır. Yöntem: Bu araştırmanın amacı ÖG olan ve tipik gelişim gösteren (TGG) ilkokul öğrencilerinin pragmatik dil becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul ilinde bulunan ilkokullara devam eden ÖG tanılı 50 ve ÖG tanılı öğrencilerle aynı yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre eşleştirilmiş 50 TGG olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Pragmatik Dil Becerileri Envanterinin Türkçe Versiyonu (PDBE-TV) kullanılmıştır. Katılımcıların pragmatik dil becerileri ilk olarak kullanılan ölçeğin norm grubuna göre incelenmiştir. Daha sonra ÖG olan ve TGG öğrencilerin puanları Bağımsız Örneklemler İçin t Testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların ölçek puanları testin norm grubuna göre incelendiğinde, ÖG olan öğrencilerin genelinin performansının ortalamanın altında, TGG öğrencilerin tamamının performanslarının ise ortalama ve ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Grupların performansları karşılaştırıldığında; sınıf içi etkileşim, sosyal etkileşim, kişiler arası etkileşim alt ölçeklerinde ve alt ölçekler toplamında ÖG olan öğrenciler, TGG akranlarından daha düşük puanlar almışlardır. ÖG öğrencilerin pragmatik dil becerilerinin hem PDBE-TV normuna hem de yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine göre eşleştirildikleri akranlarına göre düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada da ortaya konduğu gibi, ÖG olan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler yalnızca dilin sesbilgisi bileşeni ve akademik alanlarla sınırlı değildir. Bu nedenle ÖG olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanacak programlarda dil becerilerinin de çok boyutlu olarak değerlendirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. 


Anahtar Kelimeler

öğrenme güçlüğü, sözel dil becerileri, dil bozuklukları, PDBE-TV, pragmatik dil becerileri, dil değerlendirmesi


Referanslar

Adams, C. (2015). Assessment and intervention for children with pragmatic language impairment. D. A. Hwa-Froelich (Ed.), Social communication development and disorders içinde (sf. 141-170). Psychology Basım. 

Adlof, S. M., & Hogan, T. P. (2018). Understanding dyslexia in the context of developmental language disorders. Language Speech and Hearing Services in Schools, 49(4), 762-773. https://doi.org/10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0049 

Alev, G., Diken, İ. H., Ardıç, A., Diken, Ö., Şekercioğlu, G., ve Gilliam, J. E. (2014). Adaptation and examining psychometrical properties of pragmatic language skills inventory (PLSI) in Turkey. Elementary Education Online, 13(1), 258-273. 

American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5. basım). 

Bishop, D. V. M., & Snowling, M. J. (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different? Psychological Bulletin, 130(6), 858–886. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.858 

Bishop, D. V. M., McDonald, D., Bird, S., ve Hayiou-Thomas, M. (2009). Children who read words accurately despite language impairment: Who are they and how do they do it? Child Development, 80, 593–605. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01281.x 

Cappelli, G., Noccetti, S., Arcara, G., ve Bambini, V. (2018). Pragmatic competence and its relationship with the linguistic and cognitive profile of young adults with dyslexia. Dyslexia, 24(3), 294–306. https://doi.org/10.1002/dys.1588 

Cardillo, R., Garcia, R. B., Mammarella, I. C., ve Cornoldi, C. (2017). Pragmatics of language and theory of mind in children with dyslexia with associated language difficulties or nonverbal learning disabilities. Applied Neuropsychology: Child, 7(3), 245–256. https://doi.org/10.1080/21622965.2017.1297946 

Chinn, S. J., & Crossman, M. (1995). Stress factors in the adolescent. T. R. Miles & V. Varma (Ed.), Dyslexia and stress içinde (sf. 49–54). 

Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (2004). Social difficulties and victimization in children with SLI at 11 years of age. Journal of Speech Language and Hearing Research, 47(1), 145. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2004/013)