Konuşma Sesi Bozukluğu Olan ve Olmayan Çocukların Dil ve Bilişsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması

Neriman Ayça Ateş Nazmiye Evra Günhan Şenol
Özet

Amaç: Konuşma sesi bozukluğu (KSB) olan çocuklarla yapılan çalışmalar, bu çocukların KSB’ye ve bilişsel becerilerine bağlı olarak tipik gelişim gösteren akranlarına göre akademik becerilerde zorlandıklarını göstermektedir. Bu çalışmada KSB’si olan çocuklar ile tipik gelişim gösteren çocukların bilişsel beceriler açısından nasıl farklılıklar sergilediği ve bu çocuklarda dil gelişimi ile bilişsel beceriler arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Bu araştırmada 5-7 yaş arasında KSB’si olan 21 çocuk ile tipik gelişim gösteren 21 çocuk dil gelişimi ve bilişsel gelişim açısından değerlendirilmiştir. Dil gelişimleri Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) ile bilişsel gelişimleri ise Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System (CAS) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan değerlendirmelerin sonucunda KSB’si olan ve tipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerileri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Tipik gelişim gösteren çocukların Ardıl ve Eşzamanlı bilişsel işlem alanı puanlarının ve TEDİL toplam puanlarının, KSB’si olan çocukların puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Dikkat ve Planlama bilişsel işlem alanlarında ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. KSB’si olan çocukların TEDİL ve CAS puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, tipik gelişim gösteren çocukların TEDİL ve CAS puanları incelendiğinde Ardıl ve Eşzamanlı bilişsel işlem alanlarında ve CAS toplam puanlarında anlamlı fark görülmüştür. KSB’si olan çocuklar ile tipik gelişim gösteren çocukların TEDİL puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç: Farklılık görülen bilişsel işlem alanlarının başarılı okuma-yazma becerilerinin alt yapısı olmasına, KSB’si olan çocukların okuma-yazma becerilerinde zorlanabilecekleri, bu sonuca dayanarak, bu çocukların dil ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesine ek olarak bilişsel değerlendirilmelerinin yapılması ve gereğinde desteklenmesinin terapilerin etkililiği bakımından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 


Anahtar Kelimeler

Bilişsel gelişim, konuşma sesi bozuklukları, fonolojik farkındalık, kısa süreli bellek, okuma yazma


Referanslar

Adams, A. M., & Gathercole, S. E. (1995). Phonological working memory and speech production in preschool children. Journal of Speech Language and Hearing Research, 38(2), 403. 

Afshar, M. R., Ghorbani, A., Rashedi, V., Jalilevand, N., ve Kamali, M. (2017). Working memory span in Persian-speaking children with speech sound disorders and normal speech development. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 101, 117–122. 

Akoğlu, G. & Acarlar, F. (2014). Gelişimsel dil bozukluklarında söz dizimi anlama ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 89-103. 

Anthony, J. L., & Francis, D.J. (2005). Development of phonological awareness. Current Directions in Psychological Science, 14(5), 255–259. 

Bishop, D. V. M. (2010). Which neurodevelopmental disorders get researched and why?. Plos One, 5(11), e15112. 

Bowen, C. (2015). Children’s Speech Sound Disorders (2. basım). Wiley Blackwell. 

Couture, A. E., & McCauley, R. J. (2000). Phonological working memory in children with phonological impairment. Clinical Linguistics & Phonetics, 14(7), 499–517. 

Crosbie S, Holm A. ve Dodd B. (2005). Intervention for children with severe speech disorder: A comparison of two approaches. International Journal of Language & Communication Disorders. 40(4), 467–491. 

Das, J. P. (2019). Değerlendirme ve iyileştirmede Luria sonrası bir yaklaşım. https://www.turkceprep.com/yazi-detay/degerlendirme-ve-iyilestirmede-luria-sonrasi-bir-yaklasim/ 

Das, J. P., Naglieri, J.A., ve Kirby, J. R. (1994). Assesment of cognitive processes: The PASS theory of intelligence (1. basım). Allyn and Bacon. 

Das, S. B. (2014). Chapter 2-Glimpses into the Personal Life of J. P. Das. T. C. Papadopoulos, R. K. Parrila, & J. R. Kirby (Ed.), Cognition, Intelligence, and Achievement içinde (1. basım, sf. 13-18). Academic Press. 

Demirtaş, Ç. P. (2017). Okuma güçlüğü olan öğrencilerde okuma, sesbilgisel farkındalık, hızlı isimlendirme ve çalışma belleği becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi. 

Dodd, B. & Thompson L. (2001). Speech disorders in children with Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research. 45(4), 308–316. 

Ege, P. (2010). Türkçe’deki ünsüzlerin edinimi: Bir norm çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 16-34. 

Ergin, T. (2003). Bilişsel değerlendirme sistemi (Cognitive Assesment System) beş yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi.