Normal Dil Gelişimi Gösteren Çocuklar ile Özgül Dil Bozukluğu Bulunan Çocukların Dil Kullanım Bilgisinin Karşılaştırılması

İbrahim Yaşa
Özet

Amaç: Bu çalışmada, 36-48 ay arası normal dil gelişimi (NDG) gösteren çocuklar ile 48-60 ay arası Özgül Dil Bozukluğu (ÖDB) olan çocukların sözcük dağarcığı ile morfolojik (biçimbilgisel) ve sentaktik (sözdizimsel) gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI)’nin Türkçeye uyarlaması olan TİGE-2 (Türkçe İletişim Gelişim Envanteri-2- Aksu-Koç, Küntay, Acarlar, Turan, Topbaş, Maviş ve Sofu- 2007) formu kullanılarak karşılaştırılma yapılmıştır. 36-48 ay arası normal dil gelişimi gösteren çocuklar ile ÖDB tanısı almış 48-60 ay arası 10 çocuk çalışma gurubu olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada, her iki çalışma grubu için de TİGE-2 formunda bulunan soruların anne tarafından doldurulmasıyla elde edilen veriler toplanmıştır. TİGE-2 formunda yer alan sözcük dağarcığı bölümü aracılığı ile grupların kullandıkları toplam sözcük, toplam eylem ve toplam isim sayıları, en sık kullandıkları semantik kategoriler, en sık kullandıkları eylem ve isim sözcükleri karşılaştırılmıştır. TİGE-2 formunun, ‘Cümleler ve Dilbilgisi’ bölümü aracılığı ile çocukların kullandığı ortalama sözce uzunluğu (OSU), basit ve karmaşık eylem ekleri, isme gelen durum ekleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise; NDG ve ÖDB olan çocuklar tümce karmaşıklığı açısından karşılaştırılmıştır. Sonuç: Araştırma bulgularına göre ÖDB’li olan çocukların, NDG olan çocuklarla benzer dil gelişim basamaklarını takip ettiği, fakat dil gelişim süreçlerinin çok daha geriden ve yavaş ilerlediği bulgusuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler

Tipik dil gelişimi, Özgül Dil Bozukluğu, TİGE, morfolojik gelişim, sentaktik gelişim


Referanslar

Acarlar, F. (2002). Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: Betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi35(1), 121-127.

Acarlar, F., & Dönmez, N. B. (1992). 30-47 aylar (2.5-4 yaş) arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi8(3), 163-203.

Aksu-Koç, A., & Ketrez, F. N. (2003). Early verbal morphology in Turkish: Emergence of verb inflection in first language acquisition: Development of Verb Inflection in First Language Acquisition: A cross-linguistic perspective içinde (s. 27-52). Berlin: Mouton de Gruyter.

Aksu-Koç A, Küntay A. C., Acarlar, F. (2011). Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçme ve Değerlendirme Çalışması: Türkçe İletişim gelişimi Envanterleri: TİGE-I ve TİGE-II, TÜBİTAK 107KO58 Projesi Sonuç Raporu.

Dollagan, C. (2008). Diagnosis of specific language impairment, Canadian Language & Literacy Research Researh Network.

Ege, P. (2010). MLU as a tool for syntactic and morphological assessment in Turkish.  Communication Disorders in Turkish (within the series of “Communication Disorders across Languages”) N. Mueller & M. Ball (Ed.), Bristol, UK: Multilingual Matters

Ege, P. (2005). Sözdizimsel ve biçimbilgisel gelişim. Dil ve kavram Gelişimi içinde, S, Topbaş. (Ed.). Ankara: Kök Yayıncılık.

Fenson, L., Dale, P.S., Reznick, J.S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J. P., Pethnick, S., & Reilly, J.S. (1993).  The MacArthur Çommunicative Development Inventories: Users Guide and Tecnical Manual. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Gökmen, S. (2005). 2; 5-4; 0 yaş aralığındaki çocukların kavram alanları açısından sözcüksel edinim düzeyleri. Dilbilim İncelemeleri, 154-171.

Gökmen, S. (2007). 4; 0-6; 0 yaş (48-72 aylar) arasındaki çocukların ad-eylem kullanımları. Dil Dergisi, (137), 18-33.

Korkmaz, B. (2005). Dil ve beyin: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları. İstanbul: Yüce Yayıncılık.

Leonard, L. B. (2014). Children with specific language impairment. MIT Press.

Lust, B. C. (2006). Child Language. New York: Cambridge University Press.

Maviş, İ., & Demirdöğenler, S. (2016). Vocabulary and grammar acquisition in Turkish as assessed by the Turkish communicative development inventory. B. Haznedar & F. N. Ketrez (Ed.), The Acquisition of Turkish in Childhood içinde (s. 275-294). John Benjamins Publishing.

McCauley, R. (2001). Language Disorders in Children, New Jersey: Lavrence Arlbaum Associates Publishers.